Plačilo vrtca

Plačilo staršev za programe v vrtcih je določeno z Zakonom o vrtcih (100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU) in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/2010-ZUPJS).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS 62/10 in 40/11) določa pravico do znižanega plačila za programe vrtcev. Starši uveljavljate znižanje plačila pri krajevno pristojnem centru za socialno delo. Vlogo vložite osebno, po pošti ali elektronsko. Centri za socialno delo določajo plačilo staršev na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede glede na materialni položaj. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Kdor prvič zaproša za pravico do znižanega plačila mora vložiti vlogo na CSD. Ob pridobitvi pravice do znižanega plačila vrtca se vloga za podaljševanje omenjene pravice od 1.12. 2018 dalje ne vlaga, saj bodo Centri za socialno delo odločili o nadaljnji upravičenosti. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen. Več podrobnosti o določanju pravice do znižanega plačila vrtca si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Prilagamo obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede novosti pri uveljavljanju pravic do znižanega plačila vrtca.

Obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dodatne informacije glede plačila vrtca lahko dobite v tajništvu vrtca Čebelica na telefonski številki 07 3374470.

 
 
 
Dostopnost